آخرین خبرها

مزایده ماشین

موضوع مزایده : فروش سه دستگاه خودرو سواری متعلق به شهرداری قشم به شرح ذیل با استناد به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و بند 2 چهل و یکمین صورتجلسه شورای اسلامی شهر قشم مورخه 94/09/29

ردیف

مشخصات خودرو

پلاک

مبلغ پایه کارشناسی بریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده بریال

1

سواری هیوندا اکسنت مدل 2009 رنگ نقره ای

31499 قشم

80/000/000

8/000/000

2

سواری هیوندا اکسنت مدل 2010 رنگ نقره ای

32766 قشم

90/000/000

9/000/000

3

سواری هیوندا اکسنت مدل 2009 رنگ نقره ای

31433 قشم

80/000/000

  8/000/000

سایر شرایط:

– هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد .

– حضور کلیه شرکت کنندگان در روز بازگشایی پاکات الزامی است .

– محل و مهلت دریافت اسناد مزایده :واحد حقوقی و امور قراردادهای شهرداری ، از چهارشنبه مورخ 94/11/07 لغایت چهارشنبه مورخ 94/11/14 .

– آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه شهرداری:پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 94/11/21 .

– تاریخ افتتاح پاکات : روز شنبه 94/11/24ساعت 10 صبح در محل شهرداری قشم .

– پرداخت مبلغ سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 1002218601321شهرداری قشم نزد بانک شهر .

– در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول ، دوم و سوم مزایده سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

– به پیشنهادی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

– شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

درباره‌ی admin

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*