آخرین خبرها

مزایده حضوری شهرداری قشم

 ((آگهی مزایده کتبی))

شهرداری قشم در نظر دارد با عنایت به بند 3 بیست و سومین صورتجلسه شورای اسلامی شهر قشم مورخ 94/5/28 یک باب مغازه با مشخصات ذیل به قیمت کارشناسی به صورت اجاره و به مدت یکسال واگذار نماید .

ردیف

آدرس

متراژ

مبلغ پایه کارشناسی

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

قشم ، خیابان شهید منتظری ، سربالایی بیمارستان

47/61

300/000/000ریال

30/000/000ریال

سایر شرایط:

– هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد .

– حضور کلیه شرکت کنندگان در روز بازگشایی پاکات الزامی است .

– محل و مهلت دریافت اسناد مزایده :واحد حقوقی و امور قراردادهای شهرداری ، از شنبه مورخ 94/11/3 لغایت دوشنبه مورخ 94/11/12 .

– آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه شهرداری:پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 94/11/20 .

– تاریخ افتتاح پاکات : روز چهارشنبه 94/11/21ساعت 10 صبح در محل شهرداری قشم .

– پرداخت مبلغ سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 1002218601321شهرداری قشم نزد بانک شهر .

– در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول ، دوم و سوم مزایده سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

– به پیشنهادی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

– شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

شهرداری قشم

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*